ZASADY UCZESTNICTWA w Zajęciach

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Na zajęcia proszę przychodzisz min. 15min wcześniej. Czas ten jest potrzebny by muc dobrze przygotować się do zajęć, porozmawiać z instruktorem, wypełnić formalności, dokonać wpłat.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest obuwie do ćwiczeń w wodzie, niezwykle zwiększa to komfort ćwiczenia. Uczestników posiadających własne proszę o ich zabranie. Istnieje możliwość zakupu obuwia u instruktora.
 3. Za pozostawione rzeczy w szatni obsługa basenu oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Zajęcia trwają 50 min
 5. Opłaty za zajęcia pobierane są zgodnie z ustalonym cennikiem, przed zajęciami lub po zajęciach lub w inny sposób uzgodniony  z organizatorem.
 6. Zapisu można dokonać:
 • Wypełniając formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.e-inwater.pl w zakładce kontakt
 • Bezpośrednio dzwoniąc pod numer 606349795
 • Wysłać wiadomość informacyjną na [email protected]
 • Odwiedzić profil na Facebook https://www.facebook.com/inwatertarnow napisać wiadomość.
 • Bezpośrednio na pływalni w godzinach w których odbywają się zajęcia.

7. Z przyczyn niezależnych np. raku prądu itp. zastrzegamy sobie praw do odwołania zajęć, które zostaną odrobione w ustalonym przez organizatora terminie.

8. Uczestnik oświadcza, iż nie posiada przeciwwskazań lekarza do uczestniczenia w zajęciach i w pełni świadomie bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie.

9. Zakup biletu jednorazowego lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 1. Przed zgłoszeniem udziału w zajęciach uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, regulaminem In Water Aquacycling oraz regulaminem pływalni na której będą odbywały się zajęcia.
 2. „Zgłoszenie na zajęcia” w dowolnej formie opisanej w regulaminie jest umową pomiędzy In Water a uczestnikiem kursu.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej zajęć po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w zajęciach i wpłacie określonej kwoty lub zaliczki.  Minimalna wpłata 30 zł co odpowiada wartości 1 jednostce zajęć.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli usługobiorca zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni od chwili otrzymania zawiadomienia przyjmuję się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs lub kolejnej raty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy stałej uczestnictwa, na warunkach rezygnacji uczestnika. Tym samym uczestnik pozbawiony jest praw do rezerwacji miejsca.
 6. Niewykorzystanie przez usługobiorcę z przyczyn leżący po Jego stronie świadczeń objętych programem kursu nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za kurs lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Chyba, że strony uzgodniły inaczej. Obowiązuje aktualny cennik opłat.
 7. Rezygnacja w udziale w kursie może nastąpić w dowolnej formie.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z Jego winy oraz organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu braku wymaganego minimum uczestników. W takim wypadku zaliczka zostaje zwrócona w sposób wskazany przez usługodawcę.
 10. Opłata za zajęcia będzie następować w formie zaliczki w kwocie 30 zł płatna przy zapisie oraz w kwocie pozostałej płatnej w dniu pierwszych zajęć.
 11. Potwierdzeniem wpłaty jest dowód wpłaty zwany pokwitowaniem KP
 12. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia drogą sądową.
 13. Wejściówki promocyjne zwane BONAMI zwalniają z opłat w części lub w całości w zależności od charakteru promocji.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH IN WATER

 1. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni wg ustalonego harmonogramu; na wynajętym brodziku, hali basenowej, parku wodnym lub na wynajętym torze pływackim.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób. Minimalny wzrost 140 cm
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zajęciach wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do zajęć. Uczestnicy winni posiadać ubezpieczenie NNW
 4. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych.
 5. Opłata za zajęcia wnoszona jest w postaci zaliczki przy zapisie oraz w kwocie pozostałej płatności w dniu pierwszych zajęć.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, jednak stwarza możliwość wykorzystania zajęć przez osoby trzecie (rodzeństwo itd.) lub odrobienie nieobecności uczestnika w innym terminie uzgodnionym z organizatorem. Prawo do odrobienia zajęć przysługuje tylko 1 raz. Organizator zastrzega sobie zwolnienie z odrabiania zajęć w przypadku braku możliwości odrobienia np. z powodu braku ciągłości kurów. Obowiązują również inne ustalenia zawarte w aktualnym cenniku gdzie uwzględnia się promocje.
 7. Nieobecność winna zostać odrobiona najszybciej jak tylko będzie to możliwe.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 50 minut + 10 minut (łączny czas trwania przygotowań do zajęć, trwania samych zajęć i ich zakończenia), co daje całkowity czas pobytu w strefie basenowej 60 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 15 minut przed ich rozpoczęciem, aby o wyznaczonej godzinie być już w punkcie zbiórki.
 11. Przed wejściem do wody uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 12. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 14. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.
 15. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko i wyłącznie w obuwiu basenowym.